Goddess

Parshvanatha Temple
Jain complex, Khajuraho