Gui

Western Zhou, 1066 - 771 BC
Zhejiang Provincial Museum, Hangzhou